Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Konsèp Kontwòl Enfeksyon

Pou sispann pwopagasyon menas maladi enfektye yo—ki gen ladan COVID-19—nenpòt moun k ap travay nan yon etablisman swen sante bezwen yon konesans fondamantal nan kontwòl enfeksyon epi yo dwe konprann epi yo dwe pare pou aplike pwotokòl kontwòl enfeksyon ak pwosedi pandan tout jounen travay yo, ki gen ladan pandan chak swen pasyan. aktivite ak entèraksyon swen sante.

Pwojè Firstline CDC a se yon kolaborasyon divès patnè swen sante ak sante piblik ki te reyini pou fè sa rive. Yon mèsi espesyal pou Depatman Sante Maryland pou vèsyon tradui sa a.

Tanpri enskri epi kontinye ak kontni ki anba a.